REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling tirsdag den 21. november 2017 på Frederiksborg Gymnasium.
43 fremmødte medlemmer.

 1. Dirigent
  Leif Møller-Hansen bød velkommen og foreslog som ordstyrer Ole Andersen, der blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning
  Leif Møller-Hansen aflagde som formand mundtlig beretning for året 2017. Beretningen blev godkendt med akklamation.
  Den fulde beretning kan ses på hjemmesiden.
 3. Regnskab
  Kassereren - ligeledes Leif Møller-Hansen - aflagde regnskabet for 2017. Vi kom ud af året med et underskud på 18.598 kr., hvilket var kalkuleret, idet vi havde vedtaget at bruge en del af formuen på foreningens 50-års jubilæum. Egenkapitalen er derfor reduceret til 25.849 kr., hvilket knapt svarer til et års kontingentindbetaling, der har været vores mindstemål. Regnskabet blev godkendt. Kassereren fremlagde herefter budget for 2018. Her forventes et lille overskud.
 4. Fastlæggelse af kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. 250 kr. for husstande og 150 kr. enkeltpersoner. Unge under 18 år og studerende er kontingentfri.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  Charlotte Falsmar og Hans Mølbæk blev genvalgt, men Leif Møller-Hansen og Tyge W. Kjær ønskede ikke at genvalg. I stedet valgtes Anders N. Michaelsen. Dvs. at der er en vakant plads i bestyrelsen, da der trods opfordring ikke var andre af de tilstedeværende, der ønskede at stille op.

 6. Valg af revisorer
  Birgitte Soldbro og Helene Munksgaard ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Kate Rasmussen og Leif Møller-Hansen.
 7. Valg af revisorsuppleant
  I stedet for Kate Rasmussen, der blev valgt som revisor, valgtes Mikael Landt.
 8. Behandling af indkomne forslag
  Der var ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
  Vedtægtsændringerne blev gennemgået og derefter enstemmigt godkendt.
 9. Eventuelt
  Herunder takkede undertegnede Leif Møller-Hansen for hans store indsats i bestyrelsen gennem 24 år, heraf 15 år som kasserer samt det sidste år som formand, og han fik overrakt en bog- og vingave.
Leif Møller-Hansen takkede dirigenten.

Efter en kortere pause, hvorunder der blev serveret snacks og vin og årsprogrammet for 2018 blev uddelt, gik vi over til aftenens 2. del, hvor Per Hartvig førte forsamlingen gennem en botanisk og kulturel rejse til Athos ledsaget af betagende billeder.

Referent: Hans-Henrik Ibfelt


Fiskeørn over Nørremosen maj 2017 (Foto Hans-Henrik Ibfelt)