REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling onsdag den 25. november 2015 på Frederiksborg Gymnasium.

 1. Dirigent
  Ida-Lykke Bang bød velkommen og foreslog som dirigent Inge Hansen, som blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning
  Ida-Lykke Bang aflagde som formand mundtlig beretning for året 2015. Beretningen blev godkendt med akklamation. Den fulde beretning kan ses på hjemmesiden.
 3. Regnskab
  Kassereren, Leif Møller-Hansen aflagde regnskabet for 2015. Vi kom ud af åeret med et underskud på knapt 18.000 kr., hvilket primært tilskrives anskaffelse af et teleskop og en computer til foreningen. Desuden er honorarerne til vores foredragsholdere sat op. Foreningens egenkapital er dog fortsat ganske pæn og beløber sig ved årets udgang til knapt 48.000 kr. Regnskabet blev godkendt.
  Kassereren fremlagde desuden budget for 2016. Her forventes et minimalt overskud.
 4. Kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs. for husstande 250 kr. og for enkeltpersoner 150 kr. Unge under 18 år og studerende er kontingentfri.
  Hertil var ingen bemærkninger.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Charlotte Falsmar, Leif Møller-Hansen, Hans Mølbæk og Ida-Lykke Bang blev genvalgt.

 6. Valg af revisorer
  Helene Munksgaard blev genvalgt.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Kate Rasmussen blev genvalgt.
 8. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
 9. Eventuelt
  Dirigenten roste foreningens gennemførte program, og der var forespørgsel til foreningens 50-års jubilæum i 2017.
Ida-Lykke Bang takkede dirigenten, og efter en kortere pause, hvorunder der blev serveret vin og nødder og det nye årsprogram for 2016 blev uddelt, gik vi over til aftenens 2. del, hvor fuglefotografen Palle Sørensen viste sine imponerende billeder og videooptagelser af fuglelivet i Nordsjælland.

Referent Hans-Henrik IbfeltOdderbækken ved Vejle - fra Kr. himmelfarts-turen maj 2015 (Foto Hans-Henrik Ibfelt)