REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 25. november 2014 på Frederiksborg Byskole.

 1. Dirigent
  Hans Mølbæk bød velkommen og foreslog som dirigent Hans Holbech, som blev enstemmigt valgt.
 2. Formandens beretning
  I Ida-Lykke Bangs fravær aflagde Hans-Henrik Ibfelt mundtlig beretning, der blev godkendt med akklamation. Den fulde beretning kan ses på hjemmesiden.
 3. Regnskabet
  Kassereren, Leif Møller-Hansen aflagde regnskab. Vi kom ud af året med et overskud på 7.338 kr. - lidt mindre end sidste år. Foreningens egenkapital er dog vokset til 65.831 kr. Vores overskud kan fortsat primært tilskrives reducerede portoudgifter i og med, at de fleste af foreningens medlemmer nu modtager elektronisk post. En øget udgift under "print og reklamer" skyldes, at anskaffelse af en projektor er bogført her. Regnskabet blev godkendt.
 4. Kontingent
  Bestyrelsen foreslog uændret kontingentet, dvs. for husstande 250 kr. og for enkeltpersoner 150 kr., og unge under 18 år og studerende er kontingentfri.
  Hertil var ingen bemærkninger.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Hans-Henrik Ibfelt og Jørgen Nielsen blev genvalgt.
  Niels Erik Rasmussen udtrådte efter eget ønske af bestyrelsen og blev takket for sin mangeårige indsats og især sit store arbejde med at arrangere foreningens Kristi himmelfartsture. I stedet for Niels Erik Rasmussen indvalgtes Tyge Wilhjelm Kjær.

 6. Valg af revisorer
  Birgitte Soldbro blev genvalgt.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Kate Rasmussen
  blev genvalgt.
 8. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
 9. Eventuelt
  Det blev nævnt, at foreningens møder fra og med slutningen af januar ville foregå på Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15 i Hillerød.
Hans Mølbæk takkede dirigenten, og efter en kortere pause, hvorunder der blev serveret glögg og småkager og det nye årsprogram for 2015 blev uddelt, gik vi over til aftenens 2. del, hvor tidligere rektor for Odense Universitet (nu Syddansk Universitet) og kemiker Carl Th. Pedersen fortalte om julens krydderier.

Referent Hans-Henrik IbfeltTroldænder