REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 28. november 2013 på Frederiksborg Byskole.

 1. Dirigent
  Ole Andersen
  blev enstemmigt valgt til dirigent.
 2. Formandens beretning
  Formanden, Ida-Lykke Bang
  aflagde en fyldig beretning, der blev godkendt med akklamation. Den fulde beretning kan ses her på hjemmesiden.
 3. Regnskabet
  Kassereren, Leif Møller-Hansen
  aflagde regnskab. Vi kommer ud af året med et overskud på 12.304 kr. - nogenlunde som sidste år. Foreningens egenkapital er derfor vokset til 58.494 kr. Vores overskud kan primært tilskrives reducerede portoudgifter i og med, at de fleste af foreningens medlemmer nu modtager elektronisk post. Regnskabet blev godkendt.
 4. Kontingent
  Under henvisning til ovenstående foreslog bestyrelsen at nedsætte kontingentet for enkeltpersoner til 150 kr. og gøre unge under 18 år og studerende kontingentfri. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 250 kr. for husstande.
  De nye kontingentsatser blev vedtaget uden bemærkninger.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ida-Lykke Bang, Charlotte Falsmar, Hans Mølbæk og Leif Møller-Hansen blev genvalgt.

 6. Valg af revisorer
  Helene Munksgaard
  blev genvalgt.
 7. Valg af revisorsuppleant
  Kate Rasmussen
  blev genvalgt.
 8. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.
 9. Eventuelt
  Ida-Lykke Bang nævnte, at bestyrelsen overvejer reklamefremstød og viste et eksempel på mærkater med foreningens logo til at sætte på f.eks. tøjet.
  Desuden blev det nævnt, at et flertal i bestyrelsen har ønsket at ændre mødetiden til foredrag fra 19.00 til 19.30, som også har været gældende tidligere. Hertil var der ingen bemærkninger fra forsamlingen.
Ida-Lykke takkede dirigenten, og efter en kortere pause, hvorunder det nye årsprogram for 2014 blev uddelt, gik vi over til aftenens anden del, hvor medlem af bestyrelsen, Jørgen Nielsen viste billeder fra og fortalte om sin nylige rejse til Usbekistan.

Referent Hans-Henrik IbfeltTroldænder