REFERATER (som pdf-fil til udprintning)
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 25. november 2009

 1. Ole Andersen valgtes enstemmigt til dirigent.
 2. Formanden, Ida-Lykke Bang aflagde en fyldig beretning, der blev godkendt med akklamation. Formanden takkede lederne af Botanik- og Fuglegruppen for indsatsen.
 3. Kassereren, Leif Møller-Hansen aflagde regnskab. Vi kom ud af året med et underskud på 14.426 kr. Det store underskud skyldes, at vi mistede et depositum på 24.000 kr. i forbindelse med Ølands-turen. Indehaveren af det først aftalte overnatningssted (Hälludden) ændrede, efter at have modtaget depositum, pludselig det aftalte beløb for opholdet fra svenske til danske kr., og vores tilbagebetalingskrav er blevet ignoreret trods hjælp fra en svensk advokat, der så til gengæld ikke har beregnet sig noget honorar.
  Vores egenkapital er - om end beskeden - stadig positiv. Regnskabet blev godkendt.
 4. Der blev vedtaget en forhøjelse af kontingentet til hhv. 250 kr. for husstande og 200 kr. for enkeltmedlemmer. Begrundelsen var primært den beskedne kassebeholdning efter årets underskud.
 5. Ida-Lykke Bang, Charlotte Falsmar og Leif Møller-Hansen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen blev Hans Mølbæk
 6. Som revisor genvalgtes Bente Thomsen
 7. Kate Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant
 8. Der var indkommet forslag fra Susanne Persson, der ønsker, at aftenmøderne starter kl. 19 i stedet for 19.30 af hensyn til de medlemmer, der benytter offentlige transportmidler. Forsamlingen støttede forslaget, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.
 9. Eventuelt - ingen indlæg
Efter generalforsamlingen uddeltes årsprogrammet for 2010.

Herefter fortalte ornitologen Per Ekberg om sine oplevelser i Gribskov og viste sine fine billeder fra skoven.

Referent Hans-Henrik Ibfelt