REFERATER
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 25. november 2008

 1. Ole Andersen valgtes enstemmigt til dirigent.
 2. Formanden, Ida-Lykke Bang aflagde en fyldig beretning, der blev godkendt med akklamation. Formanden takkede lederne af Botanik- og Fuglegruppen for indsatsen.
 3. Kassereren, Leif Møller-Hansen aflagde regnskab. Vi kom ud af året med et lille underskud på 208 kr. Næste år kan det blive værre, men vi har en rimelig kassebeholdning på knapt 19.000 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Der blev vedtaget en forhøjelse af kontingentet til hhv. 200 kr. for husstande og 150 kr. for enkeltmedlemmer. En af begrundelserne er stigende honorarer til foredragsholdere og ekskursionsledere.
 5. Hans-Henrik Ibfelt og Niels Erik Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.
  Nyvalgt til bestyrelsen blev Birgitte Garde og Morten Langkilde.
 6. Som revisor genvalgtes Helle Vind
 7. Ole Andersen blev genvalgt som revisorsuppleant
 8. Der var ikke indkommet forslag til behandling
 9. Under punktet Eventuelt besvarede Ole Andersen spørgsmål om Esrum Sø-stien m.m.
Herefter blev årsprogram for 2009 omdelt.

Herefter holdt biolog og kulturgeograf Søren Mark Jensen med baggrund i sit arbejde med at kortlægge Kinas biodiversitet et spændende foredrag om Kinas miljøproblemer.

Referent Hans-Henrik Ibfelt