REFERATER
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 20. november 2007

Cirka 35 medlemmer var mødt frem.

 1. Ole Andersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
 2. Formanden, Ida-Lykke Bang aflagde beretning. Beretningen blev godkendt. I tilknytning til beretningen takkede formanden Inger Lise Schimmel for igen i år at have ledet Botanikgruppen med det sædvanlige høje og gode aktivitetsniveau. Ligeledes takkedes Leif Møller-Hansen og Hans-Henrik Ibfelt for at have holdt sammen på Fuglegruppen.
 3. Kassereren, Leif Møller-Hansen fremlagde og kommenterede regnskabet. Årets resultat er et underskud på kr. 14.089,-.
  Foreningens egenkapital udgør herefter kr. 19.091,-.
  En væsentlig del af underskuddet kan henføres til fejringen af foreningens 40 års jubilæum. Bestyrelsen havde helt bevidst besluttet at bruge en del af formuen til dette formål.
  Derudover har der også været et mindre underskud på den afholdte tur til Thy/Han herred. BUdgettet blev derefter ligeledes fremlagt. Det balancerer med et underskud på kr. 3.888,-.
  Kassereren kunne iøvrigt oplyse, at foreningens medlemsantal stort set er uændret i forhold til sidste år, nemlig: 66 husstandsmedlemsskaber og 62 enkeltmedlemsskaber.
  Regnskab og budget blev vedtaget.
 4. Kontingentet fastsattes igen uændret til: kr. 150,- for husstandsmedlemsskab og kr. 125,- for enketmedlemmer, samt kr. 60,- hvis vi skulle få enkeltpersoner under 18 år.
  Under dette punkt var der flere forslag fra forsamlingen om højere kontingent. Beslutningen blev dog som anført, fordi vor kassebeholdning næsten vil kunne dække et helt års drift, uden at der er nogen indtægter. Til næste år vil bestyrelsen dog så overveje en kontingentforhøjelse.
 5. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Ida-Lykke Bang, Finn Dalhoff, Birgitte Soldbro og Leif Møller-Hansen.
  Alle blev genvalgt med undtagelse af Birgitte Soldbro, som ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. I stedet valgtes Charlotte Falsmar ind i bestyrelsen.
 6. Som revisor genvalgtes Bente Thomsen
 7. Ole Andersen sagde ja til at fortsætte som revisorsuppleant
 8. Der var ikke indkommet forslag til behandling
 9. Under punktet Eventuelt blev der spurgt, om der var stemning for at fremrykke tidspunktet for foreningens aftenarrangementer til kl. 19.00. En håndsoprækning viste, at de fleste gerne vil begynde kl. 19.30 som hidtil. Der var endvidere spørgsmål om det er en regel, at generalforsamlingen altid afholdes en tirdag. Svaret var, at det er det ikke, at det vist er en tilfældighed, at det har været tilfældet de senere år og at bestyrelsen gerne vil prøve at finde en anden ugedag til næste år.
Herefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

Efter pausen fik biolog Henrik Wejdling latteren til at rulle, mens han causerede over naturen på sin hjemegn, Tystrup Bavelse, og viste smukke billeder fra den bog han er medforfatter af, og som netop er udkommet: Kulturen i Naturen - Naturen i Kulturen.

Det var bestemt en herlig appetitvækker til vor kommende tur til Tystrup Bavelse og Åmosen.

Umiddelbart efter mødets afslutning konstituerede bestyrelsen sig med Ida-Lykke Bang som formand, Leif Møller-Hansen som kasserer og Hans-Henrik Ibfelt som sekretær.

Referent Niels Erik Rasmussen