REFERATER
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland

Referat af generalforsamling 21. november 2006

Omkring 40 medlemmer var mødt frem.

 1. Ole Andersen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed.
 2. Formanden, Ida-Lykke Bang aflagde beretning (bilagt). Beretningen blev godkendt. I tilknytning til beretningen takkede formanden Inger Lise Schimmel for igen i år at have ledet Botanikgruppen med det sædvanlige høje og gode aktivitetsniveau. Ligeledes takkedes Leif Møller-Hansen og Hans-Henrik Ibfelt for at have holdt sammen på Fuglegruppen.
 3. Regnskabet blev forelagt og kommenteret af kassereren, Leif Møller-Hansen. Årets resultat blevet lille underskud på 2.856 kr., men vi har stadig en kassebeholdning på godt 33.000 kr., og Ølands-turen gav et lille overskud på 735 kr. Regnskabet blev herefter vedtaget.
  Igen i år har der været medlems-fremgang.
 4. Kontingentet forbliver uændret 150 kr. for husstande, 125 kr. for enkeltmedlemmer og 60 kr. for enkeltpersoner under 18 år.
 5. Hans-Henrik Ibfelt og Niels Erik Rasmussen blev genvalgt til bestyrelsen.
  I stedet for Marianne Thorsen valgtes Kirsten Breddam. Henrik Jørgensen, der trak sig et år før valg, blev erstattet af Finn Dalhoff.
 6. Som revisor genvalgtes Helle Vind
 7. Som revisorsuppleant genvalgtes Ole Andersen
 8. Der var ikke indkommet forslag til behandling
 9. Eventuelt: Ingen bemærkninger
Herefter blev årsprogram for 2007 omdelt.

Efter generalforsamlingen underholdt ornitolog, turleder i DOF og underviser ved aftenskoler og Folkeuniversitetet Ole Geertz-Hansen med "Fortællekunst", om fugle i alle tænkelige sammenhænge.

Med venlig hilsen
Hans-Henrik Ibfelt
sekretær